Huurprijs

Huurprijs

1. Wanneer ontvang ik een nieuwe huurprijsberekening?

Elk jaar in december wordt de nieuwe huur voor het volgende jaar uitgerekend. U ontvangt deze nieuwe huurprijs in de loop van december.

Wij vragen u elk jaar om de gegevens op deze berekening te controleren: staan alle inwoners erop vermeld, staat het vermeld als er iemand 66 % invalide is, klopt het gezinsinkomen, zijn alle personen ten laste vermeld,...?

Indien u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om de dienst verhuring te contacteren op het nummer 014 85 98 00 (druk 3).

2. Hoe wordt de huur berekend?

De berekening van de huur gebeurt volgens een formule die de overheid ons elk jaar bezorgt. In deze formule wordt rekening gehouden met:

  • de marktwaarde van de woning waarin u woont
  • uw belastbaar gezinsinkomen van drie jaar terug (bijvoorbeeld voor de huurberekening van 2017 wordt het inkomen van 2014 als basis genomen)
  • het aantal personen ten laste (waarmee personen worden bedoeld die minstens 66 % invalide zijn, alsook kinderen die ten laste zijn en waar u nog kindergeld voor trekt)

3. Wanneer kan ik kortingen krijgen?

U kan een korting krijgen voor elke persoon ten laste.

Met "een persoon ten laste" wordt bedoeld:

  • een kind jonger dan 18
  • een kind ouder dan 18, maar bewezen ten laste (m.a.w. waarvoor u nog kindergeld ontvangt)
  • een persoon die minstens 66 % invalide verklaard is

4. Welke inkomsten tellen mee voor het berekenen van de huur?

Het inkomen van alle volwassen bewoners wordt in rekening genomen voor het berekenen van de huur.

Op deze regel bestaan er wel uitzonderingen.

Van volgende bewoners wordt voor de berekening van de huur het inkomen niet meegeteld:

a. inwonende kinderen jonger dan 25 jaar, die onafgebroken bij de ouders hebben ingewoond
b. (groot)ouders, broers, zussen,... die 66% invalide verklaard zijn
c. (groot)ouders die ouder zijn dan 65 jaar

Van volgende bewoners wordt voor de berekening van de huur het inkomen slechts voor de helft meegeteld:

a. inwonende (groot)ouders jonger dan 65 jaar.

5. Wanneer kan mijn huurprijs tussentijds aangepast worden?

1). Bij vertrek of overlijden van een inwoner van wie de inkomsten werden meegerekend of bij toetreding van een persoon van wie het inkomen moet worden meegeteld.

Indien één van de inwoners van wie de inkomsten meegeteld worden voor het berekenen van de huur, de woning verlaat of overlijdt, kan de huur aangepast worden. U dient ons dan zo snel mogelijk een opzegbrief of een bewijs van overlijden te bezorgen.  Wanneer iemand is komen bijwonen van wie het inkomen moet worden meegerekend, zal er ook een aanpassing van de huurprijs gebeuren.

Opgelet : vanaf 23 december 2013 wordt de huurprijs niet langer opnieuw berekend indien er zich een wijziging zou voordoen in het aantal personen ten laste. Op die manier zal een persoon die in de loop van het jaar erkend wordt als een persoon met ernstige handicap, of een geboorte, pas een gezinskorting opleveren vanaf de eerstvolgende huurprijsherziening, uiterlijk vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.

2). Bij pensionering van een inwoner van wie het inkomen meegerekend wordt.

Indien één van de inwoners, van wie de inkomsten meegeteld worden, op rustpensioen gaat, kan de huur aangepast worden. U dient ons dan een bewijs te bezorgen van het eerste pensioen dat deze persoon ontvangen heeft. Indien er nog andere gezinsleden een inkomen genieten, moet u ook voor deze inwoners een bewijs van inkomsten bezorgen, met name een bewijs van inkomsten van de laatste drie maanden.

3). Wanneer het gezinsinkomen met 20 % gedaald is t.o.v. het inkomen waarop de huur berekend wordt.

Indien uw gezinsinkomen gedaald is, dient u ons van álle gezinsleden een bewijs van de inkomsten van de laatste drie maanden te bezorgen (loonfiches, attest OCMW ontvangen leefloon, bewijzen ziekte-uitkeringen, werkloosheidsvergoedingen,...).

Indien uw gezinsinkomen in 3 opeenvolgende maanden telkens met 20 % of meer gedaald is t.o.v. het inkomen waarop momenteel de huur berekend wordt, kan u een huurherziening krijgen. Deze herziening blijft maximaal 6 maanden geldig en loopt maximum tot het einde van het lopende jaar.

4). als de waarde van uw woongelegenheid met 5% gedaald is of met 10% gestegen is.